ÜRÜN DEPO KABUL İŞLEMLERİ

Ürünün Depoya Kabulü

Depoya gelen mallar için ilk olarak etiketler üretilir ve elle mallar üzerine yapıştırılır. Uygulamaya uygun barkodu olan mallar için yeniden etiket hazırlayıp yapıştırmaya gerek yoktur. Üzerlerindeki barkodlar sistem içinde kullanılır. Geliş yeri, irsaliye numarası ve geliş nedeni (satın alma, satış iade, konsinye giriş, vb.) el terminali klavyesinden girilerek mallar üzerindeki barkodlar okutulur ve malların depo girişi tamamlanır.

Malların depoya girişi şu aşamalarla gerçekleşir:

  • Gelen malın irsaliye ile karşılaştırılması
  • Miktarlarının karşılaştırılması
  • Hasar olup olmadığının kontrolü ve hasar tespit raporunun    yazılması
  • Gerekirse gelen malın kalite kontrolünün yapılması

Ürün Çeşidine Göre Depo Giriş İşlemleri

Ürünler, depo ve ambarlara dört farklı yolla girer:

  • Satın alma
  • İmalat
  • İade, sayım fazlası
  • Transfer (nakil)

Bunlardan; satın alma, imalat ve iade (sayım fazlası vs.) yoluyla depo veya ambara giren ürünlerin girişleri “giriş fişi” düzenlenmek suretiyle yapılır. Transfer yoluyla ge len ürün girişleri ise gönderici birim tarafından alan ambara intikal ettirilen “transfer fişinin nüshaları” aynı zamanda giriş evrakı olup bunlar için ayrıca giriş fişi düzenlenmeden transfer fişlerine giriş sıra numarası ve giriş tarihi verilerek yapılır.

Satın Alma

Satın alma suretiyle depo ve ambara giren yedek parça ve malzemenin varsa teknik şartname, sözleşme ve onay belgesinde yer alan şartlara göre muayene komisyonu tarafından usulüne uygun olarak muayeneleri yapılır.

Muayene komisyonu tarafından kabulleri yapılan ürünler, ambar memuru tarafından muayene raporu ve fatura toplamına göre “giriş fişi” düzenlenmek suretiyle girişleri yapılır.

İmalat

Ürünün atölyede imal edilmesi hâlinde maliyet hesabı yapılmak suretiyle tespit edilecek bedel üzerinden giriş fişi düzenlenerek ambar girişine alınır.

İade ve Sayım Fazlası

Sayım fazlası, kullanımdan artarak iade edilen hibe, bulunma vs. sebeplerle ambara alınması gereken yedek parça ve malzemeler için “giriş kontrol formu” düzenlenerek bu tutanağa istinaden giriş fişi tanzimi ile ambar girişi yapılır.

Transfer ( Nakil )

Başka bir depo veya ambardan transfer edilerek gelen ürünler için transferi yapan birim tarafından, malzemeyi veren ambar vasıtasıyla malzemeyi alan ambara gönderilen, transfer fişinin nüshaları, alan ambar için giriş evrakıdır. Bu fişin içerdiği ürünler için ayrıca giriş fişi düzenlenmez.

Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.i

Leave a Reply