YURTİÇİ DAĞITIM SÖZLEŞMESİ

Dağıtım Yetki Belgeleri

Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Bakanlığından faaliyet yetki belgesi almaları zorunludur. Yurt içi dağıtım yapan firmaların almaları gereken yetki belgeleri, taşımanın şekline göre değişmektedir.

 • P1 yetki belgesi; il sınırları içinde dağıtım yapacaklara verilir.
 • P2 yetki belgesi; yurt içinde dağıtım yapacaklara verilir.
 • P1 yetki belgesi için istenilen belgeler Başvuru dilekçesi(Firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak.)
 • Başvuru formu (Örneği Ulaştırma Bakanlığının internet sitesinde örnek form ve sözleşmeler bölümünde mevcut.)
 • Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri Firmayı temsil ve imza yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 • Vergi dairelerinden alınmış yazı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kimlik bilgileri, vergi numarası, işe başlama tarihi, mesleği yazılı olacak.)
 • Ticaret Oda Belgesi (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak.)
 • Merkezî adresine ait noter tasdikli kira kontratı veya tapu fotokopisi (Fotokopi ise noter onaylı)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri (Gazetede firmanın unvanı, adresi, iştigali, temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı olacak.)
 • İştigal konusunda “Kara yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak” veya “İl içinde dağıtım yapmak” şeklinde tescil edilerek ticaret sicil gazetesinin gönderilmesi. 12,000YTL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması gerekmektedir.
 • Kurucular ve ortaklar Temsile yetkililer Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve imza sirkülerinin gönderilmesi.
 • Yurt dışı dağıtım sözleşmesi

Taşıtlarla İlgili İstenilen Belgeler ve Şartlar

Yetki belgesine ilavesi istenilen öz mal taşıtlara ait trafik ve tescil belgelerinin fotokopileri Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet kendi adına kayıtlı 2 tekerlekli olanlar dahil motorlu özmal taşıta sahip olunması ( Her taşıt için 54YTL taşıt kartı ücreti yatırılacak.)

Bu işe elverişli 100 metre karelik kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3.5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanımına sahip olunmalı. Ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m² lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. En az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olunduğunun belgelenmesi 10,780YTL’lik yetki belgesi ücreti olduğunu gösterir makbuz asılları (ücretler T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesinin 7071889-5003 veya Vakıflar Bankası 00158007280005003 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılacaktır.)

Sözleşme Süreci

Gönderen ve Aracı Lojistik Firma (Freight Forwarder) arasında ya da Freight Forwarder ile alt Freight Forwarder, distribütör veya acente gibi konularda uzman olan şirketler arasında yapılmaktadır. Sözleşme imzalanmadan önce belirli konularda görüşmeler yapılarak anlaşmaya varılmalıdır. Görüşmelerde özellikle aşağıdaki konular ön planda tutulmalıdır.

Teslim alma işlemleri

 • Teslim alınacak yer ve zaman
 • Teslim alınacak malın cinsi ve miktarı
 • Ambalaj ve koli niteliği Malların sigortanması
 • Sevk irsaliyeleri
 • Faturalar Müşterinin teslim ettiği mallarla ilgili stok yönetimi ve bilgilerin paylaşımı
 • Dağıtım öncesi depolama süreci; Etiketleme Paketleme Sevkiyat; Sevkiyat adresleri Sevkiyat süresi Alıcısına ulaşmayan >ürünlere yapılacak işlemler
 • Mali hükümler; Fiyatlandırma Hizmet faturası

Sözleşme Konuları

Mütabakat sonucunda, görüşülen konular üzerinde varılan anlaşma maddeleri yazılı hâle getirilir. Yazılı bir sözleşmede bulunması gereken ana başlıklar genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • Sözleşmenin tarafları
 • Tanımlar
 • Kapsam
 • Tarafların yapacağı işler
 • Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri
 • Mali hükümler
 • Özel hükümler
 • Sözleşmenin geçerlilik süresi
 • Uygulanacak hükümler
 • Yetkili mahkeme

Leave a Reply