TİCARİ FATURA VE DİĞER FATURALAR

Ticari Fatura Nedir?

Ticari fatura nedir? Ticari fatura hakkında detaylı bilgiler:

Ticari fatura, uluslararası ticarette kullanılan en temel belgelerden biri olup ihracatçı tarafından düzenlenmektedir. Fatura: Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddelerinde düzenlenmiş olup, satılan, üretilen mal veya yapılan bir hizmet karşılığı satılan malın niteliği, ölçüsü ile birim satış fiyatını ve toplam bedeli gösteren bir belge olmaktadır. Faturaların mümkün olduğunca kapsamlı olmasına, bilgilerin açıkça belirtilmesine ve kısıtlı düzeyde yabancı dil bilgisi olan birinin dahi anlayabileceği düzeyde anlaşılır ve basit olmasına dikkat edilmelidir.

Ticari faturada bulunması gereken şartlar aşağıda açıklanmıştır:

 • Faturanın tarihi,
 • Mal/hizmet cinsi,
 • Satıcının ve alıcının isim/unvan ve adresleri,
 • Ödeme şekli,
 • Malların menşe,
 • Teslim şekli,
 • Yükleme ve boşaltma yerleri,

Mal veya hizmetin birim fiyatı/miktarı/tutarı,

 • Malların ağırlığı/ebatları/miktarı,
 • Sevkiyatın şekli,
 • Mallara ilişkin ambalaj özellikleri, numara vb. detay açıklamalar,
 • Düzenleyenin imzası bulunması gerekir. UCP-500’ün 37. maddesi gereğince faturaların imza zorunluluğu olmamakla birlikte, ülkemiz yasaları gereği söz konusu belgelerin orijinal imzalı (elle atılmış/ıslak imzalı) olması zorunludur.
 • Navlun ve sigorta prim tutarları, ticari faturalarda yer alması gereken önemli noktalardır.

Ticari faturalar; proforma faturaya, siparişe, kontrat ve sözleşmeye istinaden satıcı tarafından düzenlenen mal ve hizmetin satışını gösteren belgelerdir. Ticari fatura, gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan kesin faturadır. Proforma faturada belirtilen satış koşullarının alıcı tarafından uygun bulunması durumunda alıcının verdiği sipariş üzerine proforma fatura kesin satış faturasına dönüştürülür. Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen faturaya orijinal fatura da denir.

Ticari Faturada Yer Alan Bilgiler

 • İhracatçının adresi tam olarak belirtilmelidir.
 • İhracatçı ile temasa geçilmesinde faydalı olabilecek her türlü bilgi mümkün olduğunca detaylı verilmelidir (ihracatçının telefon, faks, teleks numaraları, email adresi gibi).
 • İhracatçı açısından kimlik referansı olabilecek bilgiler yer almalıdır (vergi numarası vb.).
 • Faturanın gönderileceği alıcı adresi açıkça belirtilmelidir. Burada ithalatçının verdiği talimatlara dikkatli bir şekilde uyulması gerekmektedir. Bazen malların ve faturanın gönderilmesi istenen adresler farklı olabilmektedir.
 • Malların gönderileceği adres yazılmalıdır.
 • Alıcının vergi numarası gibi referans olarak gösterilecek bir bilginin belirtilmesine ihtiyaç olup olmadığı, alıcıya sorulmak suretiyle kontrol edilmelidir.
 • Alıcıdan ihracatçıya ulaşan siparişin referans numarası tam olarak belirtilmelidir.
 • Fatura kapsamında yer alan malların miktarı açıkça belirtilmelidir.
 • Her bir miktara karşılık gelen malların tanımı, kolayca ayırt edilebilecek şekilde belirtilmeli ve bu malların ithalatçı ülkenin gümrük tarifesine uygun şekilde tarife numarası da bu bölümde yer almalıdır.
 • Her bir malın birim fiyatı, taraflar arasında kabul edilen para birimi cinsinden belirtilmelidir.
 • Birim fiyat
 • İthalat vergi ve harçlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere faturanın toplam değeri FOB (free on board) olarak gösterilmelidir.
 • Şayet taşıma giderleri ihracatçı tarafından karşılanıyorsa, nakliye şeklinin ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.
 • İhracatçı sigorta giderlerini de karşılamakla yükümlü ise, bu da ayrıca gösterilmelidir.
 • Malın ulaşımını ihracatçı organize ediyorsa, malların ne şekilde teslim yerlerine ulaştırılacağı belirtilmelidir.
 • Faturanın orijinal ve kopyaları tek tek imzalanmalıdır.

Ticari Fatura Hazırlarken İhracatçının Kontrol Etmesi Gereken Hususlar

 • Faturadaki basılı bilgilerin doğruluğu,
 • Alıcı (ithalatçı) nın adresinin doğruluğu,
 • Teslim adresi ile fatura adresinin aynı veya ayrı olup olmadığı,
 • Faturadaki mal miktarının şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık bir biçimde belirtilmiş olduğu,
 • Ürünlere ilişkin açıklamaların,ithalatçı ülkenin kullandığı gümrük tarifesi numarası belirtilerek, ürüne yabancı olan kişiler için bile yeterince anlaşılır biçimde yazılıp yazılmadığı,
 • Faturada her bir kalem ürünün fiyatı, hangi ülkenin para biriminin kullanıldığı,
 • Her bir kalem maldaki toplam değerin belirtildiği
 • Malların toplam FOB (güvertede teslim- free on board) fiyatı ve nereden teslim alınacağının belirtilip belirtilmediği,
 • Navlun masrafları fatura fiyatına dahil ise ayrıca gösterildiği,
 • Sigorta bedelini fatura üzerinde gösterdiği,
 • Malların ne şekilde yüklendiği ve ne zaman yükleneceği,
 • Firmayı temsile yetkili kişi tarafından, fatura aslı ve kopyaları teker teker imzalanıp imzalanmadığı,
 • Yazım hataları olup olmadığı,
 • Nakliyeye ilişkin belgelerle birlikte bir adet fatura örneğini de gerekebileceği acil durumlar için saklandığı kontrol edilmelidir.

Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply