FORM A BELGELERİ

FORM A BELGESİ

Form a belgesi, form a belgesi hakkında bilgiler:

Aramızda anlaşma olan ülkeler tarafından düzenlenen özel menşei ispat belgesidir. Bu belge ile kısmen veya tamamen gümrük vergisi muafiyeti sağlanır. Başka bir deyişle Form A Belgesi, “genelleştirimiş tercihler sistemi” (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşei statüsünü gösterir.

Form A Belgesi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

GTS kapsamında tercihli ticaretten faydalanmak amacıyla düzenlenen Form A Belgelerinin kabul edilebilmesi için GTS’den faydalanan ülkelerin, Türkiye’ye kendi ülkelerinde Form A Menşei Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmî idarelerin isim ve adreslerini, bu idarelerce kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve “Form A Menşei Belgeleri”nin kontrolünden sorumlu ilgili resmî idarelerin isim ve adreslerini bildirmiş olmaları gerekir. Söz konusu ürünlerin menşeine ilişkin bilginin doğruluğunun veya belgenin geçerliliğinin kontrolü için Türkiye gümrük idarelerine gerekli yardımı sağlamayı taahhüt etmeleri gerekir. Tüm bu prosedürler tamamlanmadan belgenin kabulü ve tercihli rejim uygulanması mümkün değildir.

Form A Belgesi ile EUR.1 Belgesi Arasındaki Fark:

Form A Belgesi de EUR.1 Belgesi gibi eşyanın tercihli menşeini gösterir. Ancak Form A Belgesi, “genelleştirilmiş tercihler sistemi” çerçevesinde tercihli rejimden yararlanması istenen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılır. Bu itibarla Form A da eşyanın tercihli menşeini göstermekle birlikte EUR.1 Belgesinden farklıdır.

Belgenin Düzenlenme Şekli

“Form A Belgesi”nin İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde, söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, unvan ve adreslerle ilgili kayıtlar dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.

İhracatçı tarafından düzenlenen Form A Belgesinin, önce firmanın bağlı bulunduğu odaya, daha sonra da “Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü”ne tasdik ettirilmesi gerekir. Kanada ve Yeni Zelanda’ya yapılan ihracatta düzenlenen Form A Belgesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı tasdiki talep edilmemekte, firmanın bağlı bulunduğu odanın tasdiki yeterli olmaktadır.

İthal Girdisi Bulunması Hâlinde

 • Japonya için “W” harfi ile malın GTİP numarasının ilk dört rakamı yazılmalıdır.
 • Kanada için “F” harfi yazılmalıdır.
 • Diğer tüm ülkeler için “Y” harfi ile ihraç ürününde kullanılan Türk menşeli olmayan girdilerin FOB bedel üzerinden yüzde payı (Örneğin “Y” % 20) yazılmalıdır.

Form A Menşei Şehadetnamesinin Doldurulması

 • Kutuya ihracatçı firmanın (göndericinin) adresi yazılmalıdır.
 • Kutuya ithalatçı firmanın (alıcının) adresi yazılmalıdır.
 • İhraç edilecek malın hangi vasıta ile nakledileceği (kamyon, gemi, tren vb.) ve biliniyorsa rotası belirtilecektir.
 • Kutu, malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olup boş bırakılacaktır.
 • Kutuya söz konusu menşei şehadetnamesi ile değişik kalem malların gönderilmesi hâlinde sıra numarası yazılacaktır.
 • Kutuya ihraç edilecek malların paket işaretleri ve/veya numaraları yazılacaktır.
 • Kutuya malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu ile mal tanımı yazılacaktır.
 • Kutuya malın tamamıyla Türk menşeli (% 100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için “P” harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için “Y” harfi ile Türk menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki yüzde payı ile birlikte yazılacaktır (örnek “Y” 20 %). Japonya için “W” harfi ile malın GİTP numarasının ilk dört rakamı birlikte yazılacaktır (örnek “W” 96.18). Kanada için “F” harfi yazılacaktır. Yeni Zelanda için 8. kutunun doldurulması zorunlu değildir.
 • Kutuya ihraç edilecek malın brüt miktarı yazılacaktır.
 • Kutuya ihraç edilecek mala ait faturanın tarih ve numarası yazılacaktır.
 • Kutuya tasdik işlemi yapılacaktır. Yetkili odalarca yapılacak tasdik işlemlerinde kullanılan kaşe ve mühürlerin bu kutuya tatbik edilmesi gerekir.
 • Kutuda üstte yer alan noktalı çizgiye ülkemizin ikinci noktalı çizgiye ihraç edilen ülkenin adı yazılacak, üçüncü noktalı çizginin olduğu alt kısımda ihracatçı firmanın kaşesi yer alacak ve bu kısma formun düzenlenme tarihi ve yeri (şehir/ülke) yazılarak firma yetkilisince imzalanacaktır.

Özel Menşei Şehadetnamelerinin odaca onayı sırasında istenen belgeler, ABC Menşei Şehadetnamelerinde istenen belgelerin aynısıdır.

Özel Menşei Şehadetnamelerinin, mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonraki 90 gün içinde de düzenlenmesi mümkündür.

Onay işlemi yapılmış Özel Menşei Şehadetnamesinin kayıp veya tahrip olduğu durumlarda ise yeni bir belge düzenlenerek onaylanır.

Karayolu ile taşıma yapan firmalarda orta düzey yönetici olmak ve eğitim almak için inceleyebilirsiniz.

Dolaşım Belgesi

Leave a Reply