DOLAŞIM BELGESİ

Dolaşım Belgesi (Movement Certificate)

Dolaşım belgesi, dolaşım belgesi hakkında bilgiler:

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ortaklık anlaşması ve bununla ilgili katma protokol uyarınca iki taraf arasında kurulan gümrük birliğinde, karşılıklı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanma “malların serbest dolaşımı” ilkesi bazında gerçekleşmektedir.

Bu ilke çerçevesinde ticari malların, bu topluluk üyesi ülkeler içinde serbestçe dolaşımını sağlamak için düzenlenen belge “A.TR Belgesi” dir.

Avrupa Topluluğuna dahil, aşağıda listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette serbest dolaşımda bulunan eşya (Türkiye veya Topluluk menşeli olan ya da üçüncü ülke menşeli olup Türkiye veya Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış; gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşya) için ihracatçı firma tarafından düzenlenen belgedir.

İhracatçı firmanın bağlı bulunduğu ticaret veya sanayi odası tarafından tasdiklenip gümrük idaresince vize edilir. A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye’den Topluluk’a veya Topluluk’tan Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Üçüncü ülkelerden geçmek veya bu ülkelerde aktarma işlemine tabi tutulmakla beraber, bu ülkelerden geçişi veya aktarma işlemi Türkiye veya Topluluk’ta düzenlenen tek bir taşıma belgesi kapsamına giren eşya da doğrudan nakledilmiş sayılır.

Düzenlenme Şekli

İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri bu Dolaşım Belgesini, belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak ve aşağıdaki noktaları dikkate alarak doldurur.

 • Dolaşım Belgeleri yazı makinesi veya el yazısı ile doldurulur.
 • El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve büyük matbaa harfleri kullanılmalıdır.
 • Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalı; düzeltmeler yanlışların üzeri çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin, belgeyi düzenleyen tarafından imzalanması ve gümrük idaresince tasdik edilmesi gerekir.
 • Düzenlenen belgede 10. kutuda belirtilen her maddeye 9. kutuda bir sıra numarası verilir. Son kaydın hemen altına sonradan ilave yapılmaması için yatay bir çizgi çekilerek doldurulmayan kısımlar, çapraz çizgiyle iptal edilir.
 • Dolaşım Belgelerinde kayıtlı eşyaların, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, çeşit, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, gümrük idaresince vize edilmez.
 • İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, Dolaşım Belgesinde kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğuna veya Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici (ispat edici) tüm bilgi ve belgeleri de Dolaşım Belgesi ile birlikte odalara vermekle yükümlüdür.
 • Serbest bölgelerde yerleşik firmalar için 5. kutuya (ihraç ülkesi) yalnızca “TURKEY” yazılır.

A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri ve İbraz Sürelerinin Uzatılması

 • A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.
 • A.TR Dolaşım Belgesi, beklenmedik durumlardan kaynaklanan sebeplerin mevcudiyeti hâlinde, birinci maddede belirtilen sürenin bitiminden sonra da gümrük idaresince kabul edilir.
 • Dolaşım Belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması şartıyla A.TR Dolaşım Belgesi kabul edilebilir.
 • “Sonradan verilmiştir” kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgelerinin de ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

Dolaşım Sertifikasının Doldurulması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Dolaşım Sertifikasının doldurulması sırasında özellikle aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir:

 • Konsinye (ihracatçı) ve konsinyatörün (ithalatçı) adreslerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.
 • Ülke orijininin doğru gösterilmiş olduğu kontrol edilmelidir.
 • Nakliyeye ilişkin detaylar yazılmışsa doğruluğu kontrol edilmelidir.
 • Tarife numaralarının doğruluğu kontrol edilmelidir.
 • Kolilere ilişkin açıklamaların doğru ve yeterli olduğu kontrol edilmelidir.
 • Gönderilen malların ambalajları üzerindeki adres ve numaralar kontrol edilmelidir.

Gümrük tarifeleri ve ithalatçı ülkenin kullandığı gümrük tarifeleri ve ölçü birimine uygun olarak gerekli açıklamaların yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

 • Belgedeki 6 numaralı kutuda varış ülkesi mutlaka AB ülkelerinden biri olmalıdır.
 • 10 numaralı kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmelidir.
 • 11 numaralı kutuya mutlaka malın brüt ağırlığı kg cinsinden yazılmalıdır.
 • Malın tanımı yapılıp brüt ağırlığı kg cinsinden yazıldıktan sonra alt kısmı tek çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır.
 • 13. kutunun firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak yetkili kişi tarafından imzalanması gerekir.
 • Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve taahhütname eklenmelidir.
 • Belgedeki bilgilerle faturadaki bilgiler birbirini tutmalıdır.

A.TR Belgesi, bilindiği gibi AB ülkeleri ile Türkiye arasında serbest mal ve hizmet dolaşımını sağlayan bir belgedir. Buradan da anlaşılacağı üzere malın menşe ülkesi önemli değildir. Bu belgede malın serbest dolaşımda olması esastır.

Karayolu ile taşıma yapan firmalarda orta düzey yönetici olmak ve eğitim almak için inceleyebilirsiniz.

Form a belgesi

Leave a Reply