SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ

Serbest Bölge Nedir?

Serbest Bölge, serbest Bölge hakkında bilgiler:

Serbest Bölge genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

Serbest bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest bölgelerde sinai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır. Türkiye’de serbest bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçası olmakla beraber;

 •  Serbest dolaşımda olmayan herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmadığı; gümrük vergisi, ticaret ve kambiyo uygulamaları bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edildiği;
 •  Serbest dolaşımdaki eşyanın ise çıkış rejimi hükümlerine tabi tutularak konulduğu yerlerdir.

Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları

Serbest Bölgeler;

 • Serbest bölgeler yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti artırmak,
 • Yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak,
 • İhracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik ederek ihracatı artırmak, döviz girişini artırmak,
 • Yeni iş imkânları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak,
 • Gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurtdışından ülkeye getirilmesiyle ekonomik standartları yükseltmek amacıyla kurulur.

Serbest Bölgelerin İşlevi

Serbest bölgeler;

 • Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkân sağlayacak uygun zemin yaratılması,
 • Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı ham madde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,
 • Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,
 • Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,
 • Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,
 • Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak işlevi görür.

Serbest Bölgedeki Mallardan Sorumluluk

Bölgede faaliyette bulunan kullanıcılar, mallarındaki kayıp ya da sayı, çeşit ve ağırlık bakımından meydana gelen noksanlık ile mal kalitesindeki değişikliklerden dolayı bölge müdürlüğüne karşı sorumludurlar. Kullanıcılar, malların tabiatından ileri gelen bir kayıp ve noksanlığın varlığını veya mücbir sebepten dolayı bu farklılığın doğduğunu kanıtlamaları hâlinde bu sorumluluk ortadan kalkar.

Bölgedeki mallarda; normal işlemler, tabii aşınma, fire veya benzeri nedenler dışında, bir eksikliğin veya sebebi açıklanamayan bir fazlalığın tespit edilmesi halinde, ilgili kullanıcı, işletici veya B.K.İ. bu durumu bölge müdürlüğüne yazılı olarak bildirir ve gerekli yükümlülükleri yerine getirir.

Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Raf Sistemleri

Leave a Reply