ANTREPO VE TÜRLERİ

Antrepo Çeşitleri Antrepolar

Antrepo ve türleri, antrepo ve türleri hakkında bilgiler:

Gümrük gözetimi altında bulunan esyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır.

1-Özel antrepo: 

Sadece antrepo isletmecisine ait esyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır.

 • C tipi antrepo: İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.
 • D tipi antrepo: İşleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanunu’nun 104. maddesinin üçüncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir. Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki kıymet miktarı dikkate alınarak vergiler hesaplandığından buralara konulan eşya, basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma sokulabilir.
 • E tipi antrepo: İşleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanunu’nun 93. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmasa dahi, eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.

2-Genel antrepo:

Esyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır.

 • A tipi antrepo: İşletmecisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması hâlinde gümrük vergileri ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.
 • B tipi antrepo: Antrepoya konulan eşyadan Gümrük Kanunu’nun 97. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işletmecisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işletmecisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.
 • F tipi antrepo: Gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.

Başvuru İçin Aranacak Belgeler

Antrepo ve Türleri ve Özel antrepoların (Akaryakıt antrepoları hariç) açılış iznini vermeye Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri, Genel antrepoların açılış izinlerini vermeye Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 • Antrepo açma izni almak için başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir.
 • Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, suç tasni, iftira, irtikap, rüşvet ve ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefetten mahkum olmamaları,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde belirtilen (1/11999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin 1-6 numaralı bendlerinde belirtilen) fiilleri işlememiş olmaları,
 • İkmalen, re’sen ve idarece tarh olunan vergiler nedeniyle idari yargı mercilerinde açılan davalara ilişkin kesinleşmemiş olanlar hariç olmak üzere, devlete vergi borcunun bulunmaması şarttır.

Başvurunun İncelenmesi

Yapılan başvuru üzerine gümrük idaresince gerekli incelemeler yapılarak antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususundaki görüşleri de belirtilmek suretiyle, sonuç ilgili Gümrükler Başmüdürlüğüne bildirilir. Başmüdürlük, mütalaası ile birlikte talebi müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aktarır. Müsteşarlıkça ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları da göz önünde bulundurularak başvurular değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde yerinde incelemeler de yaptırılmak suretiyle, antrepo bina ve eklentileri ile tesisatının belirtilen vasıf ve şartları haiz olduğu görüldüğü takdirde (açılacak olan genel antreponun normal yolların izlenmesi kaydıyla Gümrük Müdürlüğüne en fazla 50 km mesafede olması gerekmektedir) antrepo açma izni verilir. Gümrük antreposunun işletilmesine ilişkin şartlar verilen izinde gösterilir.

Teminat ve Taahhütname

 • Gümrük idareleri, gümrük antreposu işleticileri ve kullanıcılarından tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat ister.
 • Ancak, fuar ve sergiler ve sergilere konulan, ithalatın vergilerden muaf olan, veya ihraç edilmek üzere antrepolara konan eşya için teminat aranmaz.
 • Ayraca antrepo işleticileri ile duruma göre kullanıcılardan, yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair bir taahhütname alınır.

Karayolu ile taşıma yapan firmalarda orta düzey yönetici olmak ve eğitim almak için inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply